Dossier, geheimhoudingsplicht en privacy beleid

Dossier en geheimhouding

Als behandelaren zijn wij verplicht een dossier bij te houden. U mag het dossier inzien en u ontvangt van ons het onderzoeksverslag of de evaluatieverslagen van de behandeling. Wij mogen geen verslaglegging aan derden geven zonder toestemming van ouders en van kinderen van 12 jaar en ouder. U kunt een eigen verklaring aan het dossier toevoegen of verslagen van andere behandelaren beschikbaar stellen. Wij bewaren het dossier zorgvuldig voor tenminste 20 jaar, tenzij u het dossier wil laten vernietigen.

Alles wat u over uw kind of over uzelf vertelt, is vertrouwelijk. We mogen daar geen mededelingen over doen aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming. Strikt genomen hoeven wij u geen toestemming te vragen als wij van gedachten willen wisselen met vakgenoten (andere psychologen, psychotherapeuten of artsen) omdat ook zij gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht. Wij overleggen anoniem en anders na schriftelijke toestemming van u en uw kind. Soms is het in het belang van het onderzoek of de behandeling om te overleggen met andere deskundigen.

U kunt een formulier invullen als u niet wilt dat de gegevens van effectmetingen met vragenlijsten doorgegeven worden aan een landelijke database. Psychologen moeten een bepaald percentage van deze zogenaamde ROM metingen aanleveren zodat de kwaliteit van de zorg goed onderzocht kan worden. Zie ook de regelgeving van de Nederlands Zorg Autoriteit.

Privacy Policy (privacybeleid n.a.v. AVG )

Spurt hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy van de client en het gezin  te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Spurt houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als psychologiepraktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Spurt verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Declaraties, particulier of bij de gemeente ihkv de jeugdwet
 • CBS, Centraal bureau voor de statistiek
 • CIBG, Ministerie voor volksgezondheid en sport

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De samenwerkingsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht
 • BSN
 • Geboortedatum
 • NAW
 • Psychische gezondheid

Uw persoonsgegevens worden door Spurt opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-De bewaartermijn volgens de WGBO: gedurende de behandellooptijd en daarna 15 jaar tenzij de cliënt nadrukkelijk vraagt om vernietiging.

Verwerking van persoonsgegevens van stagiaires

Persoonsgegevens van stagiaires worden door Spurt verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de inhoud van het stagecontract

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • het stagecontract inclusief verplichting tot geheimhouding

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Spurt de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • VOG

Uw persoonsgegevens worden door Spurt opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de stageperiode:

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Spurt bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist (WGBO).

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Spurt van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze stagiaires zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Spurt, Emmy Andriessestraat 336, 1087 ML Amsterdam 06-266 999 33