Intake en kennismaking

In het intakegesprek staat uw hulpvraag centraal. Het doel van dit gesprek is om te onderzoeken of wij u de juiste hulp kunnen bieden. We zijn goed op de hoogte van de hulpverleningsmogelijkheden binnen de regio. Soms is een verwijzing naar een andere instelling beter. Bent u bij ons aan het goede adres, dan komen we samen tot een onderzoeksprogramma en/of passend behandelaanbod.

Voor het intakegesprek vult u twee vragenlijsten in. Een vragenlijst intake en anamnese en een samenwerkingsovereenkomst voor de zakelijke gegevens en schriftelijke toestemming (onderaan deze pagina volgt de inhoud van de SWO met de algemene voorwaarden van Spurt).

Om voor vergoede zorg in aanmerking te komen is het noodzakelijk dat u een verwijsbrief van de huisarts of het OKT voor het eerste gesprek naar ons opstuurt zodat wij een verzoek om toewijzing bij de gemeente kunnen aanvragen.  In de Verwijsbrief-kinderen-en-jeugd moet het volgende staan:

  • Datum (die ligt voor de datum van het eerste gesprek bij Spurt)
  • Vermoeden van een diagnose
  • indicatie voor Basis GGZ
  • ter attentie van Spurt

Informatie over de kosten van niet vergoede zorg kunt u vinden onder het kopje ‘Praktische informatie’.

De SWO samenwerkingsovereenkomst en algemene voorwaarden ziet er als volgt uit:

Praktijk Spurt is een psychologiepraktijk voor kinderen en hun ouders. In onze praktijk werken BIG geregistreerde GZ (gezondheidszorg) psychologen. Door deze registratie is het mogelijk om de zorg vergoed te krijgen door de gemeente waar het kind staat ingeschreven (woonplaatsbeginsel). Spurt heeft een contract met de gemeente Amsterdam, Diemen, Uithoorn en Ouderamstel. Voor een overzicht van de gemeentes zie onze website. Spurt valt onder enkelvoudig specialistische  jeugdhulp (voorheen: generalistische basiszorg /Basis GGZ). Zie hiervoor ook de ondersteuningsprofielen op de website van Spurt. Een kort traject bestaat uit een intake, vragenlijstonderzoek en enkele gesprekken/behandelingen. Bij Spurt kan indien nodig ook uitgebreidere diagnostiek en een langduriger behandelingstraject plaatsvinden. Spurt heeft voor vergoede zorg een verwijsbrief van de huisarts of het OKT (ouder-kindteam in de wijk) nodig. Deze neemt u mee naar de intake, zodat daarmee een VOT ( verzoek om toewijzing van een beschikking ) kan worden aangevraagd bij de gemeente. Als de hulp niet vergoed wordt, of indien u geen gebruik wenst te maken van vergoede zorg (particulier traject) ontvangt u van ons een rekening. Wij hanteren hierbij een tarief van 100 euro per consult.In de bijlage ziet u de algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden van Spurt.

AVG  en privacy: Door ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst gaat u akkoord met verwerken van persoonsgegevens en gegevens over de gezondheid van de cliënt in het patiëntendossier en EPD en met inzage van persoonsgegevens door derden in het kader van de verwerking van declaraties. Zie ook ons privacybeleid op de website.

Gegevens cliënt:

Naam kind/jongere ………………………………..

en officiële initialen:………………………………achternaam:……………………………………………

BSN:………………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum kind:………………………………………………………………………………

Adres waar het kind is ingeschreven:…………………………………………………………………Postcode:……………………

Woonplaats:……………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer jongere: …………………………………email:……………………………………………

Telefoonnummer ouder 1:…………………………………….email:…………………………………………….

Telefoonnummer ouder 2:…………………………………email:………………………………………

Wie heeft officieel het ouderlijk gezag: ouder 1/ ouder 2/ beiden (dan beide ondertekenen)

Naam ouder 1: officiële initialen……………………………achternaam……………………………..……………

Naam ouder 2: officiële initialen…………………………achternaam……………………………………………

Huisarts: ……………………………………… Tel.nr:…………………………………………………

Geeft u toestemming voor terugrapportage naar de verwijzer?……………………….

Hierbij verklaren beide partijen dat zij zich aan bovengenoemde richtlijnen en algemene voorwaarden houden (zie bijlage blz 2):

Handtekening jongere (vanaf 12 jaar):…………………………………………………………………………………………

Ouder/verzorger 1……………………………………          Datum:……………………………………

Ouder/verzorger 2……………………………………          Handtekening psycholoog  Spurt:……………………

Bijlage: Algemene voorwaarden Spurt

1.Spurt is een psychologiepraktijk voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Bij Spurt werken twee gezondheidszorgpsychologen met BIG-registratie die samenwerken in een maatschap. Bij start van de praktijk in september 2009 is een maatschapscontract opgesteld. De werkzaamheden binnen de praktijk bestaan uit advisering, behandeling, begeleiding en diagnostisch onderzoek. Spurt richt zich met name op onderzoek en behandeling van angst- en stemmingsklachten, trauma en leer- en opvoedingsproblemen. Ook ouders/verzorgers en/of leerkrachten kunnen betrokken worden bij de behandeling van de ingeschreven cliënt.

2.a.Aanmelden kan via email of telefonisch contact. Indien mogelijk wordt vooraf aan het intakegesprek beoordeeld of de cliënt bij Spurt aan het goede adres is. Indien nodig wordt terug verwezen naar huisarts of OKT en doorverwezen naar een andere en meer geschikte vorm van hulpverlening.

b. De cliënt heeft een verwijsbrief van de huisarts of OKT nodig voor vergoede zorg en ontvangt een Samenwerkingsovereenkomst en Intakevragenlijst om in te vullen en te ondertekenen. Spurt heeft voor 2022 een contract met de gemeente Amsterdam, Diemen, Uithoorn en Ouderamstel.

c. Spurt raadt de cliënt aan om de website van Spurt goed te lezen om op de hoogte zijn van de inhoud, visie en mogelijkheden.

3.In het intakegesprek staan de ontwikkeling van het kind van jongs af aan, de klacht en de hulpvraag centraal. Spurt en cliënt bespreken vervolgens de behandeldoelen en middelen/methodieken. Tenslotte worden zakelijke gegevens besproken (o.a. betalingsvoorwaarden, vergoeding door gemeente, juridische aspecten bij gescheiden ouders, geheimhouding, dossiervorming).

4.Van de behandeling en/of andere werkzaamheden worden datum en aantekeningen genoteerd in het dossier. Het dossier betreft vertrouwelijke informatie die niet zonder schriftelijke toestemming van ouders/verzorgers of jongere zelf aan derden verstrekt mag worden. De cliënt of ouders/verzorgers hebben recht op inzage in het dossier bij kinderen tot 12 jaar. Het dossier wordt twintig jaar bewaard tenzij cliënt anders beslist.

5.De behandeling of begeleiding van Spurt wordt tussentijds en bij afronding geëvalueerd. De cliënt wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen bij start en evaluatie. De CEM+ vragenlijst over clienttevredenheid is een verzoek vanuit de gemeente. Wanneer de hulp onvoldoende effectief is, wordt de behandeling of begeleiding beëindigd en zo nodig doorverwezen naar intensievere of een andere vorm van hulpverlening.

6.Spurt houdt zich aan de beroepscode voor psychologen en regels van de WGBO: wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Deze wet bepaalt de rechten en plichten van cliënt/patiënt en hulpverlener. Als de cliënt niet tevreden is, dient cliënt dit zo spoedig mogelijk te bespreken met de betreffende psycholoog van Spurt. Wanneer de cliënt een klacht wil indienen, kan contact worden opgenomen met de betreffende contactpersoon van deze regio van de LVVP (Nederlandse vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten). De psychologen van Spurt zijn lid van de LVVP, VCGT, VEN, AKJP 0-20 en houden zich aan de kwaliteitscriteria van deze beroepsverenigingen.

7.Na afronding van de hulp wordt door Spurt rechtstreeks digitaal gedeclareerd bij VECOZO en gemeente. Als de hulp niet vergoed wordt, wordt een uurtarief van 100 euro gehanteerd en in rekening gebracht bij de cliënt.

8.Betalingsvoorwaarden n.a.v. richtlijnen LVVP:

a.Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoeks- en behandelingsovereenkomsten tussen behandelaar en cliënt.

b.Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en annuleren binnen 24 uur voor de afspraak zal de behandelaar de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

c.De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

d.Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum zal de behandelaar de cliënt een betalingsherinnering sturen.

e.Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

f.Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de client. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met een minimum van 25 euro.

g.Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.